La comunicació juga un paper imprescindible en tots els àmbits, des del laboral al personal. En el pla empresarial la comunicació corporativa és molt important a l’hora de millorar el posicionament de la marca i projectar una imatge a l’exterior.

La comunicació corporativa és la transmissió d’informació i missatges d’una empresa a diferents públics, com ara treballadors, clients, mitjans de comunicació, accionistes o proveïdors, a través de diferents canals. L’objectiu de l’empresa és transmetre els valors, la missió i els objectius a través d’aquests missatges i establir una relació amb tots els agents amb qui es relaciona.

La comunicació corporativa es essencial per a reforçar la imatge d’una empresa

Tipus de comunicació corporativa

La comunicació corporativa es divideix en comunicació interna i comunicació externa, segons qui sigui el receptor.

Comunicació interna

La comunicació interna és un dels reptes més grans als que s’enfronta una empresa. El seu objectiu és transmetre la informació corporativa rellevant i estratègica a totes les persones que formen part de la companyia perquè coneguin què passa a nivell intern. La comunicació interna ha d’anar en sintonia amb la missió i els propòsits de l’organització i alinear els treballadors amb el discurs corporatiu.

La comunicació interna té molts beneficis, ja que millora el clima laboral, augmenta la productivitat i redueix els efectes d’una crisi, entre d’altres. Per poder dur-la a terme hi ha moltes eines per treure-li el màxim partit. Per això és imprescindible triar la manera de comunicar més adequada en funció del tipus d’empresa i de l’objectiu final.

Comunicació externa

La comunicació externa és el conjunt d’accions estratègiques dirigides al públic extern a l’empresa. El seu objectiu és projectar i mantenir la imatge corporativa i promocionar-ne els productes i serveis. Aquesta comunicació engloba totes les accions i els missatges dirigits a crear, mantenir i millorar la relació de l’organització amb la societat. Per garantir que sigui una comunicació amb èxit, la companyia ha de conèixer quin és el públic al qual s’adreça o la situació de l’entorn i la competència, entre d’altres, per poder triar el missatge i el to més adequats per projectar la imatge desitjada de l’empresa.

La comunicació interna millora la productivitat i redueix la rotació de treballadores

Què aporta la comunicació corporativa a una empresa?

  • Millora la imatge i la reputació interna i externa de l’organització
  • Construeix i manté la confiança de tots els agents amb què es relaciona una empresa
  • Proporciona més transparència
  • Genera confiança i reforça la relació entre l’empresa i els seus stakeholders
  • Fidelitza els diferents públics de l’organització i proporciona coneixement sobre l’activitat de l’empresa
  • Associa els productes o serveis als valors de l’empresa

La importància de tenir un Pla de comunicació

El Pla de comunicació és el full de ruta que segueix una empresa a l’hora de comunicar-se amb els diferents públics. És un document on es defineixen els objectius de comunicació, es planifiquen les accions, es defineixin els públics a què va dirigida i és fonamental per garantir una coherència en el missatge. El Pla de comunicació és el full de ruta que segueix una empresa a l’hora de comunicar-se amb els diferents públics. És un document on es defineixen els objectius de comunicació, es planifiquen les accions, es defineixin els públics a qui va dirigida i és fonamental per garantir una coherència en el missatge. Hi ha diferents plans de comunicació en funció de l’objectiu: sobre comunicació digital, comunicació de crisi, comunicació interna…

Per a que la teva comunicació corporativa sigui exitosa és imprescindible que els missatges siguin coherents i vagin d’acord amb la personalitat de l’empresa. Defineix la teva manera de comunicar triant un estil, un to i un disseny que facin que les teves publicacions siguin reconeixibles.

Plans de comunicació a mida

Per a que la teva comunicació corporativa sigui exitosa és imprescindible que els missatges siguin coherents i vagin d’acord amb la personalitat de l’empresa. Defineix la teva manera de comunicar triant un estil, to i disseny perquè les teves publicacions siguin reconeixibles.