Avís legal i política de privacitat

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades -UE- 2016/679, i segons els articles, 5, 6 i 7, se l’informa que el responsable del tractament de les seves dades és:

PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL, amb CIF B65792657, ubicada a LLULL, 1, LOCAL 1, 08005, BARCELONA, BARCELONA, amb telèfon: 931.413.814 i correu laplataforma@plataformadecomunicacio.com.

PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL, tracta la informació i les dades personals que ens faciliten les persones, de manera licita, lleial i transparent en relació amb l’interessat, amb fins determinats, explícits i legítims i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins, d’acord amb l’article, 89, apartat, 1; el tractament ulterior de les dades personals amb fins d’arxiu en interès públic, fins d’investigació científica i històrica o fins estadístiques no es considera incompatible amb els fins inicials, les dades seran adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb les finalitats per a els que són tractats i si cal, actualitzats.

S’adoptaran totes les mesures raonables perquè es suprimeixin o rectifiquin sense dilació les dades personals que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.

Seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als fins del tractament de les dades personals, que podran conservar durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb fins d’arxiu en interès públic, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades que imposa el present Reglament, per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada (limitació del termini de conservació), seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

Quan el responsable del tractament projecti el tractament ulterior de dades personals per a un fi que no sigui aquell per al qual es van recollir, proporcionarà a l’interessat, amb anterioritat a aquest tractament ulterior, informació sobre aquest altre fi i qualsevol informació addicional.

En el cas que el responsable del tractament prevegi la transmissió de les seves dades personals a tercers països ha de comunicar a l’interessat amb anterioritat.

En el cas que el responsable del tractament realitzi decisions informatitzades o elabori perfils amb les dades personals, haurà d’informar a l’interessat amb anterioritat.

L’interessat té dret a presentar reclamacions a l’Autoritat de Control.

Només es cediran les dades de l’interessat per obligació legal, per al tractament comptable i fiscal, o per motius relacionats amb el servei ofert per l’empresa mitjançant un contracte de Prestació de Serveis entre el Responsable del Tractament i l’Encarregat del Tractament.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, l’interessat podrà exercir el dret de, oposició, al tractament de les seves dades per PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL, tret motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

L’interessat té dret a obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la supressió (dret a l’oblit), de les seves dades personals quan ja no sigui necessari en relació amb els fins per als quals van ser recollits o siguin tractats d’una altra manera.

L’interessat podrà obtenir sense dilació indeguda del responsable del tractament la rectificació de les dades personals inexactes que el concerneixen.

L’interessat podrà sol·licitar la portabilitat dels personals que hagi facilitat al Responsable del Tractament, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica, ja transmetre’ls a altres responsable del tractament sense que ho impedeixi el responsable a què se’ls hagués facilitat, quan hagi donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins, article 6.1.a, article 9.2a, i article 6.1.b.

L’interessat podrà exercir els drets d’: accés, oposició, rectificació, supressió, limitació i portabilitat, dirigint-se a:

Delegat de Protecció de Dades: dpd@grupoqualia.net

PLATAFORMA DE COMUNICACIO SL, LLULL, 1, LOCAL 1, 08005, BARCELONA, BARCELONA, laplataforma@plataformadecomunicacio.com